ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1899939
Page Views 5793952
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รัตนา ซุ้นจ้าย
ผอ.กลุ่ม

มาลิณีย์ หลำเหมาะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สุรีย์ พูลทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

จรัญ ชูศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สุทธิเชษฐ์ พฤกษวานิช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปรีดา ชูมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

อภิรดี เกลี้ยงเกิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ธงชัย ศักดิ์สุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สมพงษ์ นันทโย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ดลรอศักร์ ยะโกบ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ทศพล เพ็ชรภิมล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

วิลาวรรณ แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ใกล้รุ่ง สำเภาทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ประภัสสร ทำแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

อารี แก้วคีรีวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดนเดช เหมรัญ
พนักงานราชการ

กัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ
พนักงานราชการ